Blog chuyện hàng ngày

Bài viết 03/2016

5 Bước bỏ thuốc lá

Ta nên tuyên bố với người thân, bạn bè về việc cai thuốc để được ủng hộ, động viên, nhắc nhở và tránh cho những cám dỗ như: hút thuốc lá trước mặt, mời đi uống cà phê, mời thuốc lá v.v…

Ảnh đẹp